OSD Energia Elektryczna

Głównym zadaniem RCEkoenergii Sp. z o.o. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego jest zapewnienie wszystkim  Klientom, równoprawnego dostępu do sieci elektroenergetycznej oraz ciągłych dostaw energii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych.

RCEkoenergia Sp. z o.o. jako Operator Sytemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego stosując obiektywne i przejrzyste zasady odpowiedzialne jest za:

 • prowadzenie ruchu sieciowego  w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności
 • dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania bieżące
  i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
  eksploatację, konserwację, remonty sieci dystrybucyjnej,
 • niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi,
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej
  i korzystania z tej sieci,
 • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez:
 • budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej efektywną współpracę z innymi operatorami
  i przedsiębiorstwami energetycznymi,
 • pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom
  i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
 • opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej.