O firmie

RCEkoenergia Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, właścicielem jest UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa UNIMOT

RCEkoenergia Spółka z o.o. została zawiązana w dniu 11 lipca 2000 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz obrót mediami energetycznymi i wodą, w szczególności:

 • ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 • energii elektrycznej,
 • gazu ziemnego (dystrybucja),
 • wody przemysłowej, głębinowej, zmiękczonej i pitnej (dystrybucja),

a także

 • usługi ważenia na wadze samochodowej,
 • świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym dla podmiotów lokalnych i zewnętrznych.

RCEkoenergia działalność operacyjną rozpoczęła 1 marca 2002 roku.

RCEkoenergia posiada przewidziane Prawem Energetycznym koncesje oraz taryfy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada pozwolenie zintegrowane dla instalacji oczyszczania ścieków, w którym ujęta została również instalacja do spalania paliw oraz pozwolenie na pobór wód podziemnych oraz odbiór, oczyszczanie i wprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Białej.
Spółka posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • wytwarzania ciepła
 • przesyłu i dystrybucji ciepła
 • wytwarzania energii elektrycznej
 • dystrybucji energii elektrycznej
 • obrotu energią elektryczną
 • dystrybucji paliw gazowych.

W działalności firmy, słowo „Eko” wyznacza jeden z priorytetów naszych działań – łączenie ekologii i ekonomii.