Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 2.06.2016 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 02 czerwca 2016r. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 454 120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, 100% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 02 czerwca 2016r. Liczba głosów: 3 804 120 głosów, stanowiących 58,24% ogólnej liczby głosów, 100% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia 02 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent