Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do wiadomości publicznej projekt uchwały otrzymany 15 czerwca 2022 r. od akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Unimot Express”), działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego. Projekt uchwały dotyczy umieszczonego w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 29 czerwca 2022 r. następującego punktu o treści: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Walnego Zgromadzenia z 3 czerwca 2020 roku ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej”. Powyższy punkt został zgłoszony przez Unimot Express 8 czerwca 2022 r. o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 26/2022.

zał. 1. Projekt uchwały

 

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu