Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 29 czerwca 2022 r. („ZWZ”).

  1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 593 625 akcji stanowiących 43,84 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 593 625 głosów stanowiących 42,04 proc. ogólnej liczby głosów oraz 61,53 proc. na ZWZ.
  2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 616 661 akcji stanowiących 19,72 proc. kapitału zakładowego. Liczba głosów: 1 966 661 głosów stanowiących 23,01 proc. ogólnej liczby głosów oraz 33,67 proc. na ZWZ.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu