Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2021 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za IV kwartał i cały 2021 rok („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

 1. Przychody ogółem:
 • IV kwartał 2021 r.: 2 854,0 mln zł,
 • rok 2021: 8 207,2 mln zł.
 1. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):
 • IV kw. 2021 r.: 35,7 mln zł,
 • rok 2021: 116,4 mln zł.
 1. EBITDA Skorygowana (tj. EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe):
 • IV kwartał 2021 r.: 13,0 mln zł,
 • rok 2021: 70,5 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane 2020 r. wynoszą:

 1. Przychody ogółem:
 • IV kwartał 2020 r.: 1 245,4 mln zł,
 • rok 2020: 4 770,0 mln zł.
 1. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją):
 • IV kw. 2020 r.: 37,6 mln zł,
 • rok 2020: 58,3 mln zł.
 1. EBITDA Skorygowana (tj. EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe):
 • IV kwartał 2020 r.: 28,0 mln zł,
 • rok 2020: 87,2 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kw. 2021 r. miały poniższe czynniki:

 1. Niższe r/r oraz niższe od oczekiwań marże w biznesie oleju napędowego – trudne otoczenie zewnętrzne w listopadzie i grudniu 2021 r. (spadek premii lądowej oraz wzrost cen na rynkach światowych)
 2. Wyższe r/r i wyższe od oczekiwań marże i wolumeny w biznesie biopaliw oraz LPG
 3. Negatywna marża ze sprzedaży gazu ziemnego w wyniku wytłoczenia gazu przed zakładanym terminem i dodatkowo niekorzystnym wpływem zawieranych w związku z tym transakcji
 4. Niższy r/r oraz niższy od oczekiwań wynik na hurtowej sprzedaży energii elektrycznej (Tradea sp. z o.o.) w rezultacie niekorzystnego wpływu rozliczeń długoterminowych kontraktów
 5. Niższe od oczekiwań marże jednostkowe realizowane na sprzedaży detalicznej w sieci AVIA związku z trudną sytuacją rynkową

W wyniku skorygowanym EBITDA wyeliminowany został:

 1. Pozytywny wpływ księgowej wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego na ostatni dzień 2021 r. oraz przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi o łącznej wartości 4,3 mln zł
 2. Pozytywny wpływ transakcji tradingowych zawartych przez Tradea sp. z o.o.., o których Emitent informował 26 stycznia 2022 r. w raporcie bieżącym nr 5/2022 w łącznej wysokości 21,5 mln zł. Termin rozliczenia tych transakcji przypada w przyszłości i będzie to miało pozytywny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2022 r. Wynik, o którym mowa powyżej, jest efektem wykorzystania sprzyjającego otoczenia zewnętrznego Tradea sp. z o.o. (m.in. dynamicznych zmian cen kontraktów terminowych w IV kwartale 2021 r.) w działalności tradingowej tej spółki.
 3. Negatywny wpływ zdarzenia jednorazowego – spisanych należności od spółki Green Electricity sp. z o.o. w wysokości 2,0 mln zł
 4. Pozytywny wpływ przesunięcia w czasie kosztów magazynowania gazu ziemnego w wysokości 1,8 mln zł. Zysk ze sprzedaży zmagazynowanego gazu został zrealizowany w IV kwartale 2021 r., podczas, gdy koszty ponoszone były w poprzednich kwartałach
 5. Negatywny wpływ przesunięć w czasie kosztów premii zarządczych związanych z wynikami Tradea sp. z o.o., które zostaną uwzględnione w EBITDA skorygowanej w roku 2022 w wysokości 2,4 mln zł
 6. Negatywny wpływ przesunięć w czasie kosztów związanych z logistyką LPG w wysokości 0,5 mln zł

Skorygowana EBITDA skonsolidowana za 2021 rok na poziomie 70,5 mln zł oznacza osiągnięcie poziomu niższego o 4,8 mln zł niż prognoza w wysokości 75,3 mln zł, którą Spółka przedstawiała 18 grudnia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 36/2020, przy czym koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej nabycia 100% akcji LOTOS Terminale S.A., nieuwzględnione podczas przygotowywania prognozy na 2021 r. – wyniosły w całym 2021 r. 4,3 mln zł.

Ponadto, Spółka informuje, że zgodnie z Danymi Wstępnymi UNIMOT S.A. w roku obrotowym 2021, Emitent odnotował szacunkowy jednostkowy zysk netto w wysokości 76,0 mln zł.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że zgodnie z warunkami Umowy Kredytów zawartej w związku z zawarciem umowy przedwstępnej nabycia 100% akcji LOTOS Terminale S.A. – w przypadku jej realizacji,  Emitent nie będzie w bieżącym roku wypłacał dywidendy z szacowanej wyżej kwoty jednostkowego zysku netto. O warunku związanym z ograniczeniami wypłaty dywidendy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2021 rok.

Roczne sprawozdanie finansowe obecnie jest w trakcie przygotowania i badania przez biegłego rewidenta. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu