Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

  • Przychody ogółem: 2 371 mln zł,
  • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): 146, 8 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 85,1 mln zł.

O wstępnych szacunkach wartości skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za I kwartał 2022 r. Emitent informował w raporcie bieżącym 8/2022 podając wartość szacunkową 80,0 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za I kwartał 2021 r. wynoszą:

  • Przychody ogółem: 1 572,3 mln zł,
  • EBITDA: 42,6 mln zł,
  • EBITDA Skorygowana: 28,3 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kw. 2022 r. miały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie i zwiększeniu wolumenów, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG.

Główna korekta do wyniku EBITDA to realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie 21,5 mln zł o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 5/2022. Wpływ też miały wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi.

Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2022 r. w dniu 23 maja 2022 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 4/2022.

EBITDA skorygowana w rozumieniu Emitenta to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) skorygowany o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu