Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2020 („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.

Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą:

• Przychody ogółem: 1 195,4 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): – 9,3 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego, uzasadnione przesunięcia oraz zdarzenia jednorazowe): 33,5 mln zł.

Porównywalne, dane skonsolidowane za I kwartał 2019 r. wynoszą:

• Przychody ogółem: 868,7 mln zł,

• EBITDA: 22,9 mln zł,

• EBITDA Skorygowana: 11,1 mln zł.

 

Główny wpływ na wyższą r/r skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kw. 2020 r. miały poniższe czynniki:

1. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (wyższe r/r oraz wyższe od założeń wolumeny i marże),

2. Wyższe r/r oraz wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów,

3. Wyższe r/r wolumeny na sprzedaży gazu ziemnego wygenerowane na sprzedaży hurtowej, w tym wolumeny pochodzące z wynajętej w 2019 r. kawerny.

 

Główne korekty do wyniku EBITDA:

1. Negatywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych – wynikający z dużej różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów zabezpieczających ten towar) oleju napędowego na ostatni dzień I kwartału 2020 r. Wycena, o której mowa to, wpływ czysto księgowy na wynik, niepieniężny o wartość – 45,3 mln zł
Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I kwartał 2020 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r. w dniu 19 maja 2020 r., zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym 1/2020.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu