Ustanowienie programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł oraz zamiar przeprowadzenia emisji obligacji

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2020 roku zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustanowienia trzyletniego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej w każdym momencie trwania programu kwoty 150 mln zł („Program”). W dniu 12 listopada 2020 roku Emitent zawarł umowę programową z Santander Bank Polska S.A. („Umowa Programowa”), pełniącym funkcję organizatora i dealera Programu, dotyczącą ustanowienia Programu.

Zarząd Spółki zdecydował się na ustanowienie Programu w związku z planami inwestycyjnymi Grupy UNIMOT w obszarach: stacji paliw AVIA, OZE, w tym fotowoltaiki i gazu ziemnego.

W ramach Programu Emitent będzie mógł emitować zdematerializowane, niepodporządkowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela o terminie zapadalności nieprzekraczającym 5 lat oraz o jednostkowej wartości nominalnej co najmniej 1 tys. zł („Obligacje”). Obligacje będą miały oprocentowanie stałe lub zmienne oraz będą przewidywać wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligacje będą mogły podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisje Obligacji będą przeprowadzane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warunki emisji Obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania, zostaną określone przez Zarząd Emitenta odrębnie dla poszczególnych serii emitowanych Obligacji.

Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie emisji pierwszej serii Obligacji w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy Programowej. Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji Obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi Emitenta i będą uzależnione od potrzeb finansowych Emitenta oraz wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu