Rezygnacja członka zarządu UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. Pan Mikołaj Wierzbicki złożył rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2021 r. Decyzja Pana Mikołaja Wierzbickiego podyktowana jest powodami osobistymi.

 

Postawa prawna:

par. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu