Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2017 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu styczniu 2017 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w styczniu 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 215 090 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu styczniu 2017 r. są niższe o około 42 % od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (grudzień 2016 r. – 373 669 tys. zł.) i wyższe o około 116 % od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń 2016 r. – 99 171 tys. zł). Spadek przychodów w styczniu 2017 r. w odniesieniu do przychodów z grudnia 2016 r. jest analogiczny do tego, który Spółka odnotowała rok temu dla przychodów w styczniu 2016 r. Występujące różnice pomiędzy porównywanymi okresami są efektem normalnego toku sprzedaży.

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent