Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kw 2017

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowytermin przekazania kwartalnego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kw. 2017 r.

Kwartalny raport jednostkowy i skonsolidowany za III kw. 2017 r. będzie podany do publicznejwiadomości w dniu 16.11.2017 r. Dotychczasowy termin publikacji to 29.11.2017 r.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

Par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny Członek Zarządu