Zakończenie oferty prywatnej: Warrantów serii E i Akcji serii J UNIMOT SA.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty prywatnej Warrantów serii E i Akcji serii K Spółki („Akcje serii K”).

Po zakończeniu subskrypcji Warrantów serii E i Akcji serii K, zostało podpisanie porozumienie o umownym potrąceniu wzajemnych należności. Zapłata ceny emisyjnej Akcji serii K w łącznej kwocie 3 237 409,50 zł nastąpiła poprzez umowne potrącenie wierzytelności Unimot S.A. w stosunku do inwestora, pana Marcina Kapkowskiego, z tytułu ceny emisyjnej Akcji serii K z wierzytelnością pana Marcina Kapkowskiego o zapłatę drugiej raty ceny sprzedaży udziałów Tradea sp. z o.o. w kwocie 3 237 409,32 zł, wskutek czego wierzytelności umorzyły się.

 

Podpisana została również umowa o ograniczeniu rozporządzania nabytymi Akcjami serii K przez pana Marcina Kapkowskiego. Przedmiotem umowy jest 75% objętych akcji tj. 124.516 szt. (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset szesnaście) Akcji serii K. Umowa ogranicza zbywalność Akcji serii K przez okres pełnych 12 miesięcy t. j. do dnia 30 czerwca 2018 r. Powyższe akcje będą zdeponowane w Domu Maklerskim Banki Ochrony Środowiska S.A. wraz z dyspozycją ich blokady

 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Rozpoczęcie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii K nastąpiło dnia 18 maja 2017 roku, w związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii E. W dniu 12 czerwca 2017 roku zakończono subskrypcję Warrantów Subskrypcyjnych Serii E, wydając Warranty Subskrypcyjne uprawnionemu inwestorowi.

W dniu 19 czerwca 2017 roku zakończono subskrypcję Akcji Serii K w związku z wydaniem ich uprawnionemu akcjonariuszowi w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych.

 

Data przydziału instrumentów finansowych.

Warranty Subskrypcje Serii K zostały przyznane i wydane uprawnionemu inwestorowi w dniu 12 czerwca 2017 r.

Objęcie i wydanie Akcji Serii K w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpiło w dniu 19 czerwca 2017 r.

 

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją.

Subskrypcją objętych zostało łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden ) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, z których każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

W dniu 19 czerwca 2017 roku Inwestor objął wszystkie przysługujące mu akcje, tj. łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

 

Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.

Redukcja nie nastąpiła

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone (nabyte) w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych, inwestor objął nieodpłatnie wszystkie Warranty Subskrypcyjne, tj. łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych.

Wykonując prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, inwestor objął łącznie 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane.

Cena emisyjna Akcji Serii K, wynosiła 19,50 zł za jedną akcję.

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach.

Propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E została skierowana do jednego
inwestora. Deklaracja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii K została przyjęta. W ramach
przysługującego prawa z Warrantów Subskrypcyjnych inwestor złożył zapis na wszystkie
akcje serii K.

Liczba osób, którym przydzielono (które nabyły) instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Wszystkie Warranty serii E i wszystkie Akcje Serii K przydzielono jednemu inwestorowi.

 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Emitent nie zawierał umów o submisję.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Subskrypcja Warrantów serii E i Akcji serii K była subskrypcją prywatą i przygotowaną przez Spółkę we własnym zakresie. Spółka nie poniosła kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oraz promocji oferty.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Zawisza, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent