Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r., w związku z wpływem do siedziby Spółki podpisanych dokumentów, powziął wiadomość o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z Primefields Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice – wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3503. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej UNIMOT za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 listopada 2016

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent