Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 września 2015 r. dokonało zmian w składzie
Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwiększyło uchwałą nr 3 liczbę członków
Rady Nadzorczej do 6 osób. Uchwałą nr 4 powołano na członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda
Budzika.

W załączeniu życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent