Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej
wiadomości, że działając na wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 334 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 8 Statutu Emitenta Zarząd w dniu dzisiejszym zamienił 1 028 000 akcji
imiennych serii I, na akcje zwykłe serii I na okaziciela.

Akcje objęte wnioskiem stanowiły 17,63% kapitału Spółki i 15,74% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółka podejmie działania prowadzące do
zdematerializowania, dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na GPW.
Akcje serii I nie były w żaden sposób uprzywilejowane

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent