Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz zawarcie umowy factoringu

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w dniu 18 maja 2016 r. Emitent podpisał aneks do umowy kredytowej, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank). O niniejszej umowie oraz jej późniejszym aneksowaniu Spółka informowała w raportach bieżących – ostatnio w Raporcie bieżącym nr 18/2016.

Aneks do umowy o limit wierzytelności został zawarty w celu określenia zasad świadczenia przez Bank usług factoringu. Wraz z podpisaniem aneksu do umowy o limit wierzytelności, Emitent zawarł z Bankiem umowę factoringu odwrotnego do kwoty stanowiącej równowartość 15 mln zł. Termin wykorzystania tego limitu został określony do dnia 20 lutego 2017 r. Zabezpieczeniem umowy factoringu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe kwoty limitów, terminy wymagalności limitów oraz zabezpieczenia ustanowione dla gwarancji, transakcji skarbowych i kredytu wielowalutowego nie uległy zmianie.

Maksymalna kwota limitu udzielonego przez Bank dla wszystkich produktów objętych zawartymi umowami wynosi 40 mln zł

Warunki aneksowania umowy kredytowej są zgodne z oczekiwaniami Emitenta. W opinii Zarządu UNIMOT S.A. ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych.

Emitent uznał niniejszą umowę za mającą istotne znaczenie ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 2b ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent