Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2016 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu kwietniu 2016 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w kwietniu, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 121 274 tys. zł.

Przychody uzyskane w kwietniu są niższe o ok. 25% od osiągniętych w miesiącu poprzednim (marzec 2016 r. – 160 892 tys. zł.) i niższe o ok. 10% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (kwiecień 2015 r. – 135 276 tys. zł). Przychody osiągnięte w miesiącu kwietniu nie odbiegają zasadniczo od standardowych poziomów poprzednich okresów. Występujące różnice pomiędzy porównywalnymi okresami są efektem normalnego toku sprzedaży.

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent