Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2015 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu czerwcu 2015 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w czerwcu, w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze
sprzedaży w wysokości 103 287 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 6 miesięcy 2015 r.
wynosi 615 667 tys. zł.

Przychody uzyskane w czerwcu są wyższe od osiągniętych w miesiącu poprzednim (maj 2015 r. – 96
512 tys. zł) i od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (czerwiec
2014r. – 73 554 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które
zostaną opublikowane w raporcie okresowym za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent