Zwiększenie wysokości limitu kredytowego w Banku Millennium S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu aneksu do umowy o linię kredytową, zawartą z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym: nr 13/2016.

Na mocy aneksu, zgodnie z oczekiwaniami Spółki, podwyższono limit globalny do kwoty 30 mln. zł. W ramach powyższego limitu globalnego bank udostępnił Emitentowi sublimity produktowe:

  1. Wielowalutowy kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln. zł na finansowanie bieżącej działalności.
  2. Linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 20 mln. zł.

Jednocześnie uległa zmiana nazwy umowy na: „Umowa o linię Wieloproduktową”.

W opinii Zarządu UNIMOT S.A., ogólne warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych. Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na to, iż dotyczy ona obszaru finansowania działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent