Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, uwzględniając przyjętą strategię rozwoju na lata 2014r. – 2016r. podtrzymuje przyjętą politykę dywidendową, o której informował w raporcie bieżącym nr 7/2013.

Polityka dywidendowa zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto.

W związku z powyższym Zarząd przedstawi do zaopiniowania Radzie Nadzorczej rekomendację, a Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zarekomenduje podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok w ten sposób, aby 30% zysku netto osiągniętego przez Spółkę przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję stanowić będzie 0,68 zł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent