Pośrednie nabycia akcji Emitenta

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od:

 

I. Family First Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein

informujące, że w związku z nabyciem przez Fundację w dniu 5 grudnia 2016 r. 100% udziałów w spółce Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze, Fundacja nabyła pośrednio przez ww. podmiot akcje reprezentujące 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem Ponadto, w dniu 5 grudnia 2016 r. Fundacja powzięła wiadomość o zawarciu porozumienia ustnego co do prowadzenia wspólnej polityki wobec Unimot Express sp. z o.o. oraz Unimot S.A. zawartego pomiędzy małżonkami kontrolującymi Fundację oraz pośrednio spółkę Zemadon Ltd.: Adamem Antonim Sikorskim a Magdaleną Sikorską. W wyniku opisanego wyżej porozumienia Fundacja poprzez ww. podmioty pośrednio posiada również akcje Spółki reprezentujące 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Unimot S.A., należące do Unimot Express sp. z o.o.

Przed dokonaniem wyżej opisanej transakcji i zawarciem porozumienia, Fundacja nie posiadała ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Emitenta.

W wyniku wyżej opisanej transakcji, Fundacja posiada pośrednio poprzez Zemadon Ltd. akcje Unimot S.A., tj.

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 1.222.411 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.222.411 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 20,96% kapitału zakładowego oraz 18,71% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowiło łącznie 1.572.411 akcji reprezentujących 1.922.411 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 26,96% kapitału zakładowego oraz 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

W wyniku transakcji oraz porozumienia pomiędzy małżonkami Adamem Antonim Sikorskim a Magdaleną Sikorską, pośrednio poprzez Unimot Express sp. z o.o. Fundacja posiada również następujące akcje Unimot S.A.:

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 3.104.120 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 3.104.120 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 53,23% kapitału zakładowego oraz 47,52% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowi łącznie 3.454.120 akcji reprezentujących 3.804.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 59,23% kapitału zakładowego oraz 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie poprzez wszystkie wymienione wyżej podmioty, w wyniku zawarcia transakcji oraz porozumienia, Fundacja pośrednio posiada 5.026.531 akcji, reprezentujących 5.726.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 86,19% kapitału zakładowego oraz 87,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Fundacja poinformowała, że sama Fundacja jak i Zemadon Ltd. oraz Unimot Express sp. z o.o. nie posiadają akcji innego rodzaju niż wymienione powyżej. Nie występują podmioty zależne od Zemadon Ltd. lub Unimot Express sp. z o.o. ani inne zależne od Fundacji, które posiadają akcje spółki Unimot S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

II. Adama Antoniego Sikorskiego

działającego jako założyciel oraz Członek Zarządu, uprawniony do wyboru większości członków zarządu Fundacji utworzonej zgodnie z prawem Księstwa Lichtenstein, działającej pod nazwą „Family First Foundation” z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie wpisanej do rejestru handlowego pod numerem FL-0002.534.106-2 (dalej: Fundacja) niniejszym zawiadamia, że w związku z nabyciem przez tę Fundację w dniu 5 grudnia 2016 r. 100% udziałów w spółce Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze, nabył pośrednio przez ww. podmiot akcje reprezentujące 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Unimot S.A., na podstawie art. 69a ust 1 pkt3) w zw z art. 69 i art. 87 ustawy o ofercie publicznej i informuje, że w związku z:

 • posiadaniem przez żonę – Magdalenę Sikorską udziałów reprezentujących 0,50% kapitału zakładowego i głosów w Unimot Express sp. z o.o. (podmiocie dominującym wobec Unimot S.A.)
 • przejęciem kontroli nad Zemadon Ltd. posiadającym udziały reprezentujące 49,75% kapitału zakładowego i głosów w Unimot Express sp. z o.o. oraz
 • zawarciem w dniu 5 grudnia 2016 r. ze swoją żoną – Magdaleną Sikorską, ustnego porozumienia co do prowadzenia wspólnej polityki wobec Unimot Express sp. z o.o. oraz Unimot S.A.

przejął na podstawie porozumienia z żoną Magdaleną Sikorską i pośrednio przez Zemadon Ltd. kontrolę nad Unimot Express sp. z o.o., posiadając aktualnie pośrednio i bezpośrednio łącznie 50,25% kapitału zakładowego i głosów w tym podmiocie.

W wyniku uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec Unimot Express sp. z o.o. posiada na podstawie porozumienia z żoną Magdaleną Sikorską, pośrednio przez ten podmiot, akcje Spółki reprezentujące 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem powyższych czynności Pan Adam Antoni Sikorski nie posiadał bezpośrednio i pośrednio akcji Unimot S.A.

W wyniku opisanych powyżej transakcji pośrednio poprzez Unimot Express sp. z o.o. Pan Adam Antoni Sikorski posiada na podstawie porozumienia z żoną Magdaleną Sikorską, następujące akcje Unimot S.A.

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 3.104.120 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 3.104.120 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 53,23% kapitału zakładowego oraz 47,52% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowi łącznie 3.454.120 akcji reprezentujących 3.804.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 59,23% kapitału zakładowego oraz 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu wyżej opisanych transakcji, pośrednio poprzez Zemadon Ltd. Pan Adam Antoni Sikorski posiada następujące akcje Unimot S.A.

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 1.222.411 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.222.411 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 20,96% kapitału zakładowego oraz 18,71% na walnym zgromadzeniu Spółki

 

co stanowiło łącznie 1.572.411 akcji reprezentujących 1.922.411 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 26,96% kapitału zakładowego oraz 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie pośrednio poprzez podmiot zależny, w wyniku opisanych wyżej transakcji i zawarcia porozumienia z żoną Magdaleną Sikorską, Pan Adam Antoni Sikorski, pośrednio posiada 5.026.531 akcji, reprezentujących 5.726.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 86,19% kapitału zakładowego oraz 87,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Pan Adam Antoni Sikorski poinformował, że Zemadon Ltd. ani Unimot Express sp. z o.o. nie posiadają akcji innego rodzaju niż wymienione powyżej. Nie występują podmioty zależne od Zemadon Ltd. lub Unimot Express sp. z o.o. i Adama Antoniego Sikorskiego, które posiadają akcje spółki Unimot S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

III. Magdaleny Sikorskiej

informujące, iż w związku z

 • posiadaniem udziałów reprezentujących 0,50% kapitału zakładowego i głosów w Unimot Express sp. z o.o. (podmiocie dominującym wobec Unimot S.A.)
 • przejęciem przez jej męża Adama Antoniego Sikorskiego w dniu 5 grudnia 2016 r. kontroli nad Zemadon Ltd. (pośrednio poprzez Family First Fundation), która to spółka posiada udziały reprezentujące 49,75% kapitału zakładowego i głosów w Unimot Express sp. z o.o. (podmiocie dominującym wobec Unimot S.A. oraz
 • zawarciem w dniu 5 grudnia 2016 r. z mężem Adamem Antonim Sikorskim, ustnego porozumienia co do prowadzenia wspólnej polityki wobec Unimot Express sp. z o.o. oraz Unimot S.A.

wraz z mężem Adamem Antonim Sikorskim przejęła kontrolę nad Unimot Express sp. z o.o., posiadając aktualnie pośrednio i bezpośrednio łącznie 50,25% kapitału zakładowego i głosów w tym podmiocie.

W wyniku uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec Unimot Express sp. z o.o. posiada na  podstawie porozumienia z mężem Adamem Antonim Sikorskim, pośrednio przez ten podmiot, akcje Spółki reprezentujące 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w związku z zawarciem porozumienia ustnego z mężem Adamem Antonim Sikorskim co do prowadzenia wspólnej polityki wobec Unimot Express sp. z o.o. oraz Unimot S.A. i pośrednim przejęciem kontroli przez męża nad Zemadon Ltd., który również będzie realizował tę politykę wobec Unimot Express sp. z o.o. oraz Unimot S.A. , pośrednio posiada akcje reprezentujące 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, których właścicielem jest Zemadon Ltd.

Przed dokonaniem powyższych czynności Pani Magdalena Sikorska i jej mąż nie posiadali bezpośrednio i pośrednio akcji Unimot S.A.

W wyniku opisanych powyżej czynności, na podstawie porozumienia z mężem, pośrednio poprzez przez Unimot Express sp. z o.o. Pani Magdalena Sikorska posiada następujące akcje Unimot S.A.

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 3.104.120 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 3.104.120 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 53,23% kapitału zakładowego oraz 47,52% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowi łącznie 3.454.120 akcji reprezentujących 3.804.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 59,23% kapitału zakładowego oraz 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku opisanych powyżej czynności, pośrednio poprzez Zemadon Ltd. Pani Magdalena Sikorska posiada również akcje Unimot S.A.

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 1.222.411 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.222.411 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 20,96% kapitału zakładowego oraz 18,71% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowiło łącznie 1.572.411 akcji reprezentujących 1.922.411 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 26,96% kapitału zakładowego oraz 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie poprzez wszystkie wymienione podmioty, w wyniku opisanych wyżej transakcji Pani Magdalena Sikorska pośrednio posiada 5.026.531 akcji, reprezentujących 5.726.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 86,19% kapitału zakładowego oraz 87,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Pani Magdalena Sikorska poinformowała, że Zemadon Ltd. ani Unimot Express sp. z o.o. nie posiadają akcji innego rodzaju niż wymienione powyżej. Nie występują podmioty zależne od Zemadon Ltd. lub Unimot Express sp. z o.o. i Pani Magdaleny Sikorskiej, które posiadają akcje spółki Unimot S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

IV. Zemadon Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej Zemadon Ltd.)

informujące, iż w związku z powzięciem w dniu 5 grudnia 2016 r. informacji przez Zemadon Ltd. o zawarciu ustnego porozumienia co do prowadzenia wspólnej trwałej polityki wobec Unimot Express sp. z o.o. oraz Unimot S.A., pomiędzy małżonkami Adamem Antonim Sikorskim (kontrolującym pośrednio Zemadon Ltd.), a Magdaleną Sikorską, że Zemadon Ltd. pośrednio uzyskał 58,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Unimot S.A. z akcji należących do Unimot Expres sp. z o.o.

Przed zawarciem porozumienia, Zemadon Ltd. posiadał bezpośrednio akcje Unimot S.A. w ilości:

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 1.222.411 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.222.411 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 20,96% kapitału zakładowego oraz 18,71% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowiło łącznie 1.572.411 akcji reprezentujących 1.922.411 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 26,96% kapitału zakładowego oraz 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zawarcia porozumienia pomiędzy współmałżonkami Adamem Antonim Sikorskim a Magdaleną Sikorską, pośrednio poprzez Unimot Express sp. z o.o., Zemadon Ltd. posiada akcje Unimot S.A. w ilości:

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • 3.104.120 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 3.104.120 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 53,23% kapitału zakładowego oraz 47,52% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowi łącznie 3.454.120 akcji reprezentujących 3.804.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 59,23% kapitału zakładowego oraz 58,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Zemadon Ltd. posiada bezpośrednio akcje Unimot S.A. w ilości:

 • 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), dających prawo do 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 6,00% kapitału zakładowego oraz 10,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 •  1.222.411 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.222.411 głosów na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 20,96% kapitału zakładowego oraz 18,71% na walnym zgromadzeniu Spółki.

co stanowi łącznie 1.572.411 akcji reprezentujących 1.922.411 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 26,96% kapitału zakładowego oraz 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie pośrednio poprzez Unimot Express sp. z o.o. oraz bezpośrednio, w wyniku opisanego wyżej porozumienia, Zemadon Ltd. posiada 5.026.531 akcji, reprezentujących 5.726.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, t.j. 86,19% kapitału zakładowego oraz 87,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Zemadon Ltd. poinformował, że Zemadon Ltd. ani Unimot Express sp. z o.o. nie posiadają akcji innego rodzaju niż wymienione powyżej. Nie występują podmioty zależne od Zemadon Ltd. lub Unimot Express sp. z o.o., które posiadają akcje spółki Unimot S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent