Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje, że po
analizie sytuacji finansowej Spółki, w dniu 13 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie
rekomendacji wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, o
której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd
Spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty
dywidendy i wnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w
sprawie podziału jednostkowego zysku za 2017 rok w wysokości 25 272 583,43 zł (słownie:
dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote
czterdzieści trzy grosze) w następujący sposób:

a) zysk w kwocie 13 936 290,60 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć
tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. kwotę 1,70 zł na 1 (jedną) akcję,

b) zysk w kwocie 11 336 292,83 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał
zapasowy Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie terminów:

a) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy
(dzień dywidendy): 5 czerwca 2018 r.,

b) termin wypłaty dywidendy: 19 czerwca 2018 r.
Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia dat dnia
dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu