Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem powziął wiadomość o podpisaniu przez bank aneksu do umowy o kredyt odnawialny złotowy, zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 13/2015.

Na mocy aneksu przedłużono ważność limitu kredytowego do 24 marca 2017 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zarząd Spółki uznaje tę umowę za istotną z uwagi na to, iż przedłużenie przez bank możliwości korzystania z limitu kredytowego przez Spółkę pozwala na bieżące finansowanie działalności Emitenta

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2 b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent