Raport bieżący nr 13/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem powziął wiadomość o podpisaniu przez bank aneksu do umowy o kredyt odnawialny złotowy, zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2014 oraz nr 66/2014. Na mocy aneksu przedłużono m.in. ważność limitu kredytowego do 25 marca 2016 r. Pozostałe zasady przedłużenia umowy są zgodne z warunkami rynkowymi oraz oczekiwaniami Emitenta.
Zarząd Spółki uznaje tę umowę za istotną z uwagi na to, iż przedłużenie przez bank możliwości korzystania z limitu kredytowego przez Spółkę pozwala na bieżące finansowanie działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 2 b) ppkt. c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu