Rejestracja warunkowa akcji serii I oraz PDA serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 marca 2017 r. podjął wiadomość o uchwale nr 136/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 1 marca 2017 r., na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW:

  1. 1 028 000 (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczyć je kodem PLUNIMOT00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym , na który wprowadzone zostaną inne akcje Spółki oznaczone kodem PLUNIMOT00013. Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia akcji serii I oraz akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLUNIM00013 do obrotu na tym samym rynku regulowanym.
  2. w dniu 6 marca 2017 r. 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) praw do akcji („PDA”) zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 września 2015 r. zmienionej uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 24 października 2016 r. oraz oznaczyć je kodem PLUNIMOT00039.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent