Zawarcie umów umożliwiających samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu wrześniu 2016 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął we wrześniu 2016 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 253 046 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu wrześniu 2016 r. są wyższe o ponad 21% od przychodów osiągniętych w miesiącu poprzednim (sierpień 2016 r. – 208 847 tys. zł.) i wyższe o ponad 155 % od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (wrzesień 2015 r. – 99 095 tys. zł).

Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent