Podwyższenie prognozy skorygowanej EBITDA na 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej („EBITDA Skorygowana”) na 2019 r., którą Emitent opublikował w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT („Strategia”) przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018, a następnie podwyższył raportem bieżącym nr 21/2019.

Zaktualizowana prognoza EBITDA Skorygowana na 2019 r. wynosi 57,6 mln zł. Dotychczasowa prognoza, opublikowana raportem bieżącym nr 21/2019 wynosiła 46,2 mln zł, a pierwotna prognoza, opublikowana w Strategii, wynosiła 34,0 mln zł.

Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy EBITDA Skorygowana w oparciu o skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. oraz zmienione założenia budżetowe na IV kwartał 2019 r. Na bazie wyżej wymienionych danych, EBITDA Skorygowana za okres 9 miesięcy 2019 r. wynosi 46,1 mln zł, co oznacza wykonanie dotychczasowej prognozy na cały rok 2019 w ponad 99,7%.

Zarząd uznał informację za poufną ze względu na istotną różnicę pomiędzy dotychczasową wartością prognozy a wartością zaktualizowaną.

Zaktualizowana prognoza została przygotowana według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień jej sporządzenia i może ulec zmianie. Zarząd Emitenta będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu